Obraz produktu

Dofinansowanie z UE

Informacja o projekcie

Informujemy, że Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 2270/11 z dnia 27 grudnia 2011 r. podjął decyzję o zwiększeniu kwoty do rozdysponowania w ramach konkursu nr RPLD.03.02.00-15/11, natomiast Uchwałą nr 2271/11 z dnia 27 grudnia 2011 r. Zarząd Województwa Łódzkiego zakwalifikował do dofinansowania wszystkie projekty, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym w ramach konkursu RPLD.03.02.00-15/11 dotyczącego bezpośrednich wsparcia inwestycyjnego w zakresie Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.