Obraz produktu

Projekty WFOŚiGW

 

 

„Instalacja fotowoltaiczna na gruncie dla celów wytwarzania energii elektrycznej dla zakładu produkcyjnego SANNPROF w Bukowcu
zwanego dalej Zadaniem, w kwocie 136.800,00 zł (słownie złotych: sto trzydzieści sześć tysięcy osiemset 00/100),
nie wyższej niż 100% wartości kosztów kwalifikowanych Zadania